Algemene voorwaarden

Share |

1.
Smartflash biedt via de website www.smartbeat.be een gratis online platform aan voor singles, waarbij gebruikers andere gebruikers kunnen leren kennen door elkaar te zoeken en onderling contacten te leggen. Het platform www.smartbeat.be is ook toegankelijk via het adres www.smartvibes.be/profiles/

Om van het gratis online platform gebruik te kunnen maken, dienen gebruikers zich eerst te registreren op de website www.smartbeat.be door een profiel aan te maken.

Smartflash behoudt zich evenwel te allen tijde het recht voor om bepaalde kandidaat-gebruikers de toegang tot het gratis online platform te weigeren zonder dat deze weigering gemotiveerd dient te zijn.

2.
Door gebruik te maken van de website www.smartbeat.be (en in het bijzonder door een profiel aan te maken) aanvaardt de gebruiker de hierna volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

Smartflash behoudt zich te allen tijde het recht voor de gebruiksvoorwaarden voor deze website www.smartbeat.be te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de website www.smartbeat.be (zoals onder meer het aanhouden van een profiel op de website www.smartbeat.be) zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden, dewelke de gebruiker voor elk gebruik dient na te kijken.

3.
Smartflash behoudt zich het recht voor de inhoud van de website www.smartbeat.be te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker.

Smartflash kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor ondermeer de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de website www.smartbeat.be, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of de stopzetting van de website www.smartbeat.be, dan wel de slechts beperkte toegang tot de website www.smartbeat.be.

Smartflash geeft geen garantie voor de volledigheid, het actueel zijn, noch de juistheid van de verstrekte informatie, en evenmin voor het feit dat het gebruik van deze website www.smartbeat.be vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website www.smartbeat.be naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijzen desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand.

De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (ondermeer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

4.
Via de website www.smartbeat.be biedt Smartflash de gebruikers enkel een technisch platform aan die het de gebruikers mogelijk maakt om elkaar online te zoeken en elkaar online berichten te sturen teneinde elkaar zo te kunnen leren kennen. Smartflash biedt evenwel geen enkele garantie dat de gebruiker ook daadwerkelijk iemand leert kennen.

Smartflash verbindt er zich toe om alle redelijke middelen aan te wenden om de gebruiker toegang te verschaffen tot het gratis onlineplatform www.smartbeat.be. De gebruikers erkennen echter dat een perfecte werking van het gratis onlineplatform www.smartbeat.be niet altijd en overal kan gewaarborgd worden nu de website www.smartbeat.be onder meer regelmatig dient te worden onderhouden en onderhevig kan zijn aan storingen. Smartflash is daarbij evenmin aansprakelijk voor externe factoren zoals apparaten en toebehoren die slecht functioneren of die niet uitgerust zijn met de technologieën of instellingen vereist om het gebruik van de website www.smartbeat.be mogelijk te maken.

5.
De Privacy Policy van Smartflash vindt u hier: www.smartvibes.be/nl/faq-1520.htm (onder ‘Wat doen we met jouw gegevens).

Smartflash verbindt er zich toe om alle redelijke middelen aan te wenden om de persoonlijke gegevens en informatie van gebruikers te beschermen, doch is niet aansprakelijk voor de onbevoegde verwerving van persoonlijke gegevens en informatie van gebruikers door derden (bijvoorbeeld hackers).

6.
De gebruiker verbindt er zich toe het online platform www.smartbeat.be uitsluitend voor private doeleinden te gebruiken en geen oneerlijke bedoelingen of zakelijke bedoelingen na te streven

De gebruiker verbindt er zich eveneens toe om naar aanleiding van diens registratie en het verdere gebruik van de website www.smartbeat.be correcte informatie te verstrekken via zijn profiel. De gebruiker erkent ook dat ook de andere gebruikers uitsluitend verantwoordelijk zijn voor de inhoud die deze op of via hun profiel plaatsen op de website www.smartbeat.be. Smartflash is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de correctheid van de informatie verstrekt door de gebruikers.

Waar het gebruik van de website www.smartbeat.be slechts mogelijk is door zich aan te melden met een wachtwoord, is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het gebruik van en het geheimhouden van dit wachtwoord. De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de aanmelding via zijn profiel en bijgevolg voor de inhoud die op of via zijn profiel op de website www.smartbeat.be wordt geplaatst.

De gebruiker is zich bewust dat de inhoud die hij deelt via het online platform www.smartbeat.be door andere gebruikers kan worden geraadpleegd.

De gebruiker zal Smartflash vrijwaren tegen iedere vordering, die door een derde zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op de website www.smartbeat.be, of op basis van de website www.smartbeat.be, en het gebruik ervan (met inbegrip van de links naar andere websites).

De gebruiker verbindt er zich toe het online platform www.smartbeat.be te gebruiken als een normaal zorgvuldige gebruiker, met naleving van de wetten en de gebruiken inzake openbare orde en goede zeden. In het bijzonder onthoudt de gebruiker zich er onder meer van om op de website www.smartbeat.be :

 • Valse informatie te verstrekken aangaande zijn status als single;
 • Boodschappen te verspreiden van haat, van discriminatie, van racisme, van oproepen tot geweld, evenals boodschappen te verspreiden met seksueel getinte inhoud en met elke andere inhoud die als niet fatsoenlijk kan worden beschouwd;
 • Zowel derden als andere gebruikers te bedreigen, te hinderen of hun rechten te schenden;
 • virushoudende of andere schadelijke software te plaatsen;
 • auteursrechtelijk beschermd materiaal te plaatsen zonder toestemming van de auteur in kwestie;
 • e-mails te (proberen) onderscheppen;
 • commerciële berichten te versturen;
 • namen, adressen, telefoon- of faxnummers, e-mailadressen of andere gegevens op te geven voor zover deze gegevens niet uitdrukkelijk vereist zijn bij de registratie.
 • Foto’s te plaatsen waar andere personen dan zichzelf, met inbegrip van kinderen, herkenbaar op afgebeeld zijn;
 • Foto’s te delen die in strijd zijn met de goede zeden, dan welk obsceen of pornografisch zijn;
 • Andere gebruikers onder eender welke vorm van massacommunicatie te benaderen, waarbij het versturen van hetzelfde of licht gewijzigde bericht naar meerdere gebruikers als een voorbeeld van massacommunicatie wordt beschouwd.

Elk misbruik bij het gebruik van de website www.smartbeat.be, en in het bijzonder het niet in acht nemen van de gedragsverplichtingen onder de vorige alinea, kan aanleiding geven tot het beëindigen van het recht op toegang van de gebruiker, onverminderd het recht van Smartflash op schadevergoeding.

7.
De inhoud van de website www.smartbeat.be, met inbegrip van de logo’s, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft de uitsluitende eigendom van Smartflash. De gebruiker verplicht er zich toe deze elementen geheim te houden en in geen enkel geval te verspreiden of publiek te maken, dit alles op straffe van schadevergoeding en het beëindigen van zijn recht op toegang. Smartflash wijst elke verantwoordelijkheid en elke schade ingevolge niet toegelaten verbruik of verspreiding van de hand.

8.
Deze gebruiksvoorwaarden doen geenszins afbreuk aan de algemene verkoopsvoorwaarden van Smartflash, waarmee ze één geheel uitmaken. Door gebruik te maken van deze website www.smartbeat.be aanvaardt de gebruiker eveneens de algemene verkoopsvoorwaarden van Smartflash op www.smartvibes.be/nl/faq-1520.htm.

9.
Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens zullen dan ondermeer niet worden bekendgemaakt aan derden en niet voor marketing-doeleinden worden gebruikt.

10.
Elke commentaar en reactie die de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan Smartflash bezorgt zal als niet-vertrouwelijk behandeld worden. Smartflash behoudt zich het recht voor deze commentaar en reactie naar eigen goeddunken te gebruiken, voor welk doel ook, behoudens de beperkingen opgelegde in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

11.
De gebruiker kan op elk moment zijn profiel verwijderen van het online platform www.smartbeat.be.

12.
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden nietig zouden dienen te worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden omwille van een wetswijziging of van een andere reden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van het desbetreffende artikel van deze algemene gebruiksvoorwaarden en van deze algemene gebruiksvoorwaarden in hun geheel, voor zover deze nog enige uitwerking of bestaansgrond hebben, niet worden aangetast. Smartflash en de gebruiker verbinden er zich toe om in de mate van wat wettelijk mogelijk is, de ongeldige bepalingen te vervangen door een nieuwe bepaling die overeenstemt met de doelstellingen en keuzes van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

13.
Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze website www.smartbeat.be en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn.

Voor elk geschil betreffende het gebruik van deze website www.smartbeat.be en of enig gegeven dat er op staat, verbinden de gebruiker en Smartflash zich ertoe om er alles aan te doen om tot een minnelijke oplossing te komen binnen een termijn van een maand na ontvangst, door de ene partij, van de door de andere partij gestuurde aangetekende kennisgeving van onenigheid. Indien de partijen binnen deze termijn van een maand geen minnelijke schikking bereiken, kunnen ze de zaak bij de rechtbanken aanhangig maken.

Ingeval van geschil zijn uitsluitend het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de administratieve zetel van Smartflash bvba bevoegd.


Deze versie dateert van 18.08.2017.

Onze andere diensten
 • SmartVibes Speeddating
 • Partner à la Carte Verrassingsdate op maat
 • SmartBeat Online Datingsite
 • SmartGlobe Single Reizen
 • SmartDrink & SmartParty Drinks en feestjes voor singles
 • AcquaintR Besloten Facebookgroep
 • SmartVibes
  Speeddating

  • 7 ontmoetingen
  • Volgens leeftijdsgroep
  • In meer dan 10 steden

  Ontdek het nu

  Een leuke avond vol verrassende ontmoetingen

  Bij speeddating ontmoeten minstens 7 dames, minstens 7 mannen tijdens 1 gezellige avond uit.

 • Partner à la Carte
  Verrassingsdate op maat

  • Blind date in gezellig café
  • >100 matchingcriteria
  • Snel en gemakkelijk geregeld

  Ontdek het nu

 • SmartBeat
  Online Datingsite

  • Gratis Datingsite
  • No-nonsense Datingsite
  • Veilig uit je comfortzone

  Ontdek het nu

  In enkele klikken naar die ene klik

  Volledig gratis zonder addertjes, een betrouwbare dating site van een al even betrouwbare organisatie en echte profielen van singles die je ook offline kan ontmoeten...

 • SmartGlobe
  Single Reizen

  • Focus op reiscomfort
  • Single groepsreizen
  • Vertrekgarantie

  Ontdek het nu

  Comfortabel reizen in groep

  Single reizen in groep met reisbegeleiding. Gevarieerde reisprogramma’s met een aangename mix tussen cultuur, activiteiten en ontspanning. Met oa. strandvakanties, citytrips, skivakanties, (verre) rondreizen en reizen dichtbij staan we garant voor een gevarieerd reisaanbod. Niets moet en alles mag!

 • SmartDrink & SmartParty
  Drinks en feestjes voor singles

  • Alle leeftijden (18+)
  • Slotjes & sleuteltjes
  • Diverse locaties

  Ontdek het nu

 • AcquaintR
  Besloten Facebookgroep

  • Gratis en vrijblijvend
  • Interactief en dynamisch
  • Leuke activiteiten

  Ontdek het nu