BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Meer info over onze diensten? Ga naar onze FAQ

DE VERTROUWELIJKE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

1. VRIJ BEZOEK VAN ONZE SITES
Het staat U vrij om onze sites te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken. Verkiest U toch om ons Uw persoonlijke informatie mee te delen dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

2. BEGRIP " VERWERKEN "
Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde of manuele verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz...

3. BEGRIP " VERTROUWELIJKHEID "
De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die U aanbelangt, zoals adres, email, telefoon, GSM en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat U uw toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben (infra 5. Uw toelating tot verwerking)) of zonder dat U het doel van deze verwerking kent (infra 4. Het doel van de verwerking)

4. HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:
- met de bedoeling ze door te geven aan de persoon die u tijdens een door SmartVibes georganiseerde avond heeft ontmoet en voor wie u uw belangstelling kenbaar heeft gemaakt via het geheim formulier dat u tijdens de avond heeft ingevuld
- voor het beheer van het cliëntenbestand, de sites en de aangeboden diensten.
- voor de uitgifte, de inning en de controle van de betalingen.
- om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten die uitgaan van SmartVibes.
- voor de verwezenlijking van informatie - of promotiecampagnes over de diensten van SmartVibes.
- voor de doorgave aan partners van SmartVibes voor de verwezenlijking van informatie - of promotiecampagnes over de diensten van de partners.

5. UW TOELATING TOT VERWERKING
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan SmartVibes geeft U ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hierbovenvermelde doeleinden (zie "het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens")